VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, Bratislava 84502
Contact details